In 2017 werd het project Meer STEM meisjes gerealiseerd. Binnen dit project werden workshops ontwikkeld, een spel en fiches voor gebruik in de klas en meer. Het eindverslag en alle materiaal zijn vrij beschikbaar:
Persbericht project Meer STEM meisjes Jabbeke 2017

Ouders, leerkrachten en stereotypes beïnvloeden een beloftevolle toekomst voor meisjes in STEM. En de jongens dan? De gender divide is zichtbaar al vanaf de derde kleuterklas!

Laat ons oorlog verklaren aan vrouwelijke en mannelijke STEM onderwerpen. Laat ons het hebben over uitvinder in plaats van ingenieur of wetenschapper en we hebben ze allemaal mee. Context, design & ontwerpen is voor jongens even belangrijk als voor meisjes. Ieder kind heeft aanleg. In hoeverre deze aanleg tot ontwikkeling komt, is afhankelijk van de omgeving: de verwachtingen van de omgeving, de (succes)ervaringen die ze opdoen, de rolmodellen die ze tegenkomen, de mate waarin opdrachten passen bij jouw interesses en jouw voorkeursmanier van leren. Laat ons techniekonderwijs bewust aanbieden op een gender-neutrale aantrekkelijke manier en we zullen al ver raken.

Tussen januari en december 2017 vond in de basisschool De Klimtoren in Jabbeke het project Meer STEM meisjes plaats. STEM staat voor Science, Technology, Engineering & Mathematics. Het is een overkoepelende benaming voor alle technisch-wetenschappelijke studierichtingen.

Het project werd uitgevoerd door vzw De Creatieve STEM uit Gent, een organisatie die zich al jaren inzet om STEM te promoten bij kinderen en jongeren. Het provinciebestuur West-Vlaanderen kende een subsidie toe van ruim 10.000 EUR.

Het doel van het project was achterhalen hoe meer meisjes gemotiveerd kunnen worden voor STEM. Het is immers een vaststelling dat vooral jongens kiezen voor wiskundig- wetenschappelijke richtingen. Meisjes hebben nochtans evenveel potentieel, maar worden geremd in het exploreren van hun technisch/wetenschappelijk talent.

vzw De Creatieve STEM onderzocht of genderstereotypen een rol spelen in het al dan niet kiezen voor STEM. Genderstereotypen zijn opvattingen die wijd verspreid zijn en die jongens en meisjes bewust en onbewust in een bepaalde richting duwen bij de keuzes die ze maken (speelgoed, kledij, hobby’s, studiekeuze, …).

Uit het onderzoek blijkt dat genderstereotypen inderdaad een hele grote rol spelen en dat kinderen zich heel sterk laten leiden door de algemene opvattingen over wat geschikt is voor jongens/meisjes. Vooroordelen omtrent gender zitten diep verankerd, vaak onbewust en onzichtbaar, maar met grote invloed op het dagelijks leven. Het onderzoek toont aan dat ouders en vooral ook leerkrachten zich heel genderneutraal moeten opstellen t.o.v. de kinderen, zodat ze hun echte talenten kunnen ontdekken los van elke stereotype verwachting.

Anderzijds blijkt uit het onderzoek ook dat het wel degelijk mogelijk is om meisjes te prikkelen voor STEM en hun interesse aan te wakkeren. In alle klassen van De Klimtoren van derde kleuter tot zesde leerjaar werden twee STEM workshops aangeboden aan de leerlingen waaruit ze vrij konden kiezen.

Uit de keuze van de leerlingen blijkt dat meisjes opvallend vaak kiezen voor die workshops waaraan een kunstzinnig artistiek element toegevoegd is (STE(A)M – A staat voor Arts). Vrijheid & creativiteit zijn voor hen een belangrijk aspect bij hun keuze. Creativiteit is net een basiscompetentie voor STEM.

Wanneer STEM verpakt wordt als ‘techniek’ haken meisjes af, wellicht wegens de (gender)overtuiging dat techniek iets voor jongens is. Wordt STEM echter verpakt als ‘ontwerpen, creëren’ dan is de interesse van meisjes meer geprikkeld. Dit aspect wordt voor jongens ook belangrijker naarmate ze ouder worden, er is een significant verschil tussen de keuzes van jongens in de onderbouw en de bovenbouw. Er is daarentegen geen significant verschil tussen keuzes van meisjes en jongens in de bovenbouw. Dit is een belangrijke bevinding van het onderzoek die nuttig is in de zoektocht naar instrumenten om meer meisjes te motiveren voor STEM.

Het volledig verslag en alle workshops die ontwikkeld werden in het kader van het project Meer STEM meisjes! zijn vrij beschikbaar voor alle geïnteresseerden via de links

Januari 2018
Vzw De Creatieve STEM
DeCreatieveSTEM.be